• Users Online: 421
  • Print this page
  • Email this page
This article has been cited by
1Clinical association between thyroid disease and immune thrombocytopenia
Shoko Ito,Shin-ichiro Fujiwara,Rui Murahashi,Hirotomo Nakashima,Sae Matsuoka,Takashi Ikeda,Shin-ichiro Kawaguchi,Yumiko Toda,Tetsuaki Ban,Takashi Nagayama,Kento Umino,Daisuke Minakata,Kaoru Morita,Hirofumi Nakano,Ryoko Yamasaki,Masahiro Ashizawa,Chihiro Yamamoto,Kaoru Hatano,Kazuya Sato,Iekuni Oh,Ken Ohmine,Yoshinobu Kanda
Annals of Hematology.2021;100(2)345
[DOI]